ครอบครัวข่าว 3 คว้า 2 รางวัลเทพทอง ผู้ที่ทำคุณประโยชน์ต่อสังคมส่วนรวม

TV360 รางวัลเทพทอง                พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พลอากาศเอกกำธน สินธวานนท์ องคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ไปยังศาลาสหทัยสมาคม ในพระบรมมหาราชวัง ในการมอบรางวัลเทพทอง ครั้งที่ 14 ประจำปี 2555 ให้แก่องค์กรและบุคคลดีเด่นด้านวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2556 ซึ่งได้รับคัดเลือกจากสมาคมนักวิทยุและโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์  เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจ ที่ทำคุณประโยชน์ต่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ส่งเสริมและยกระดับการจัดและการผลิตรายการ ให้มีคุณค่าต่อสังคม ยิ่งๆขึ้นไป ซึ่งมีจำนวนทั้งหมด 86 รางวัล ประกอบด้วย รางวัลองค์กรดีเด่น 21 รางวัล รางวัลวิทยุกระจายเสียงดีเด่น 21 รางวัล และรางวัลโทรทัศน์ดีเด่นจำนวน 23 รางวัล และรางวัลบุคคลทั่วไปในสังคมที่ทำประโยชน์ให้กับประเทศชาติอีก 21 รางวัล

               โดยปีนี้ครอบครัวข่าว 3 คว้า 2 รางวัล นักวิทยุโทรทัศน์ดีเด่น ประกอบด้วย คุณธนินวัฒน์ พัฒนวีรคุณ พิธีรายการ “ทีวี 360 องศา” และ คุณนพขวัญ นาคนวล ผู้สื่อข่าวสายสังคมอาชญากรรม ในฐานะผู้ที่ทำคุณประโยชน์ต่อสังคมส่วนรวม

TV360 : เพราะนี่คือ ทีวี!! สามร้อยหกสิบองศา © 2017 All Rights Reserved

Footer Logo