SQR บาร์โค้ดสองมิติของภาษามือ สำหรับคนพิการทางการได้ยิน

sqr-5

sqr-3ในยุคปัจจุบันและอนาคต เทคโนโลยีจะเข้ามามีบทบาทสำคัญในการเป็นเครื่องมือให้เราใช้ชีวิตอย่างสะดวกสบายมากขึ้น และสำหรับผู้พิการทางการได้ยินนั้น SQR : บาร์โค้ดสองมิติของภาษามือ คือแอพพลิเคชั่นสำหรับการพัฒนาศักยภาพด้านการอ่านสำหรับผู้พิการทางการได้ยิน และพัฒนาหนังสือที่ทุกคนเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้ โดยจะมีผู้ให้บริการจัดทำหนังสือเรียนและเอกสารความรู้ที่ติดบาร์โค้ดสองมิติสำหรับการใช้งานผ่านช่องทางแอพพลิเคชั่นสำหรับผู้พิการทางการได้ยินมากขึ้นเรื่อยๆ แอพพลิเคชั่นจะรองรับการใช้งานพื้นฐานของคนหูหนวกและตอบสนองต่อผู้ใช้กรณีที่ผู้ใช้ต้องการเข้าถึงข้อมูลที่มีวีดีโอภาษามือ เปิดโอกาสให้คนหูหนวกได้เข้าถึงข้อมูลข่าวสาร เอกสารทางราชการได้สะดวกมากยิ่งขึ้น

sqr-4

sqr-1

จุดเด่นของเทคโนโลยี

  • การแสดงผลวีดีโอแบบ Multipla Bitrate (คุณภาพวีดีโอเปลี่ยนแปลงตามความเร็วอินเตอร์เน็ต
  • รองรับการขยายพื้นที่จัดเก็บไฟล์และสำรองข้อมูลแบบไม่ต้องปิดระบบ
  • มีระบบลูกค้าสัมพันธ์สำหรับบริหารจัดการการผลิตเอกสารให้กับคุณครูและล่ามภาษามือเพื่อผลิตบาร์โค้ดสองมิติของ SQR

คุณสมบัติ

  • ช่วยให้นักเรียนพิการทางการได้ยิน ได้เข้าใจเนื้อหาของข้อความจากการดูวีดีโอภาษามือ
  • ช่วยให้นักเรียนพิการทางการได้ยินได้เห็นคู่ภาษาระหว่างข้อความและภาษามือไปพร้อมกัน ทำให้เกิดการเรียนรู้ไวยากรณ์ภาษาเขียนได้ดียิ่งขึ้น
  • ช่วยให้คุณครูที่สอนนักเรียนพิการทางการได้ยินมีเครื่องมือในการผลิตสื่อการเรียนการสอนเพิ่มขึ้น

ผู้ใช้งานเทคโนโลยีเป้าหมาย

  • นักเรียนพิการทางการได้ยิน
  • คุณครูในโรงเรียนร่วม
  • ศูนย์บริการถ่ายทอดการสื่อสารแห่งประเทศไทย

สามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://www.nectec.or.th/tms

วิจัยและพัฒนาโดย

ห้องปฏิบัติการวิจัยและออกแบบนวัตกรรมที่เข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้
สถาบันเทคโนโลยีเพื่อคนพิการและผู้สูงอายุ เนคเทค/สวทช.
โทร.0-2564-6900 ต่อ 72037
email : itde@nectec.or.th

TV360 : เพราะนี่คือ ทีวี!! สามร้อยหกสิบองศา © 2017 All Rights Reserved

Footer Logo