Green Update 19/11/60 วิกฤติ!!!..พยูน!!! ในไทยเหลือไม่ถึง 200 ตัวแล้ว

Green Update วิกฤติ!!!..พยูน!!! ในไทยเหลือไม่ถึง 200 ตัวแล้ว ปัจจัยอะไรที่ทำให้พยูนสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม ต้องเข้าใกล้วิกฤติการสูญพันธ์ุ ทำให้ก่อเกิดมาตรการอนุรักษ์พยูนขึ้น คนไทยหัวใจอนุรักษ์ต้องช่วยกันแล้ว

TV360 : เพราะนี่คือ ทีวี!! สามร้อยหกสิบองศา © 2017 All Rights Reserved

Footer Logo