Green Good 19/11/60 จะเลิกไหม?.. บุหรี่ เลิกยาก แต่เลิกได้…

Green Good จะเลิกไหม?…..บุหรี่ เลิกยาก แต่เลิกได้ องค์กรสมาพันธ์เครือข่ายแห่งชาติเพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่ ร่วมสร้างความเข้มแข็งในการควบคุมการบริโภคยาสูบ รวมถึงการเลิกบุหรี่ในคลินิกฟ้าใส เพราะบุหรี่ให้โทษมากกว่าให้คุณ รักครอบครัว รักษ์โลก เลิกบุหรี่เถอะค่ะ

TV360 : เพราะนี่คือ ทีวี!! สามร้อยหกสิบองศา © 2017 All Rights Reserved

Footer Logo