Green Good แปลก!!ผ้าป่าทางทะเล IRPC ชวนรักเล รักศิลป์ ถิ่นใต้

แปลกGreen Good

แปลก!!ผ้าป่าทางทะเล IRPC ชวนรักเล รักศิลป์ ถิ่นใต้

ยุคใหม่ที่ใครๆก็หันมาสนใจในสิ่งแวดล้อมไม่ใช่เทรนแต่เป็นจิตสำนึกดีๆที่มนุษย์มีให้โลกและสิ่งแวดล้อม เพราะมนุษย์เองได้ใช้ประโยชน์กับสิ่งแวดล้อมมากมาย วันนี้ IRPC นำทีมร่วมกับ ชุมชนประมงปากน้ำ ออกเรือ 40 ลำ กลางทะเลแห่ไปทอดผ้าป่า ที่วัดพลับพลา ตำบลปากน้ำ อำเภอเมืองจังหวัดชุมพร เพื่อสืบสานประเพณีและวัฒนธรรมอันเก่าแก่ นอกจากนี้ยังได้ตระหนักถึงคุณค่าและความงดงามของวิถีชีวิต ประเพณี และ วัฒนธรรมของชุมชนที่อยู่โดยรอบข้างคลังน้ำมัน ผ่านกิจกรรม “IRPC รักเล รักษ์ศิลป์ ถิ่นใต้”ส่งเสริมให้พนักงานมีส่วนร่วมมีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมและเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างบริษัทฯหน่วยงานราชการ หน่วยงานเอกชนและชุมชนรอบๆคลังน้ำมัน เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมดีๆที่นอกจากจะได้บุญแล้วยังได้ส่งเสริมให้ทุกคนเห็นคุณค่าของมรดกทางวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อมอีกด้วย

TV360 : เพราะนี่คือ ทีวี!! สามร้อยหกสิบองศา © 2017 All Rights Reserved

Footer Logo