Connecting People to Nature “ชีวิตฉันพึ่งพาและผูกพันกับธรรมชาติ”

mag-peoplenature1mag-peoplenature2วิกฤตการณ์การขาดแคลนอาหาร วิกฤตการณ์ด้านพลังงานที่ไม่เพียงพอ เหตุการณ์ภัยทางธรรมชาติ โลกร้อน อากาศ แปรปรวนน้ำท่วม สิ่งแวดล้อมเป็นพิษ…. และปัญหาอื่นๆ อีกมากมาย ที่สาเหตุหลักเกิดจากการใช้และทำลาย ทรัพยากรทางธรรมชาติอย่างไม่รู้คุณค่า การใช้พลังงานอย่างสิ้นเปลือง รวมถึงพฤติกรรมความโลภและมักง่ายต่างๆ ของมนุษย์เช่น การตัดไม้ทำาลายป่า การทิ้งสิ่งของและขยะลงแม่น้ำลำคลอง การใช้และปล่อยสารเคมีมีพิษจากโรง งานอุตสาหกรรม ก่อให้เกิดปัญหาต่างๆ ตามมามากมายเป็นปัญหาที่ประเทศไทยและทั่วโลกต่างกำาลังเผชิญอยู่ในทุกๆ ปี ทาง “โครงการสิ่งแวดล้อมแห่งสหประชาชาติ” (United Nations Environment Programme UNEP) ที่จัดตั้งโดยตัวแทนสมาชิกของแต่ละประเทศ เพื่อทำหน้าที่ติดตามและประเมินผลการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญทางด้านสิ่งแวดล้อม รวมทั้งกระตุ้นให้นานาชาติเกิดความร่วมมือและมีการเปลี่ยนแปลงไปสู่ทางที่ดีจะมีการออกคำขวัญวันสิ่งแวดล้อมโลก กำหนดประเด็นหลัก (Theme) ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน เพื่อรณรงค์ให้แต่ละประเทศตระหนักและร่วมแก้ไข ปัญหาสิ่งแวดล้อม ทั้งนี้ได้กำาหนดให้วันที่ 5 มิถุนายนของทุกปีเป็นวันสิ่งแวดล้อมโลกmag-peoplenature3

สำหรับในปีนี้ UNEP (United Nations Environment Programme)ได้กำหนดประเด็นหลักภายใต้คำขวัญ “connecting people to nature” และสำหรับประเทศไทยงานนี้ก็ไม่อยู่เฉยเช่นกัน โดยทางกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมและเครือข่ายต่างๆ ได้มีการจัดกิจกรรมเพื่อสร้างการมีส่วนร่วม สร้างความเข้าใจระหว่างทั้งภาครัฐ
เอกชนและประชาชน ในการเห็นความสำคัญและช่วยกันแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมเนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลกเช่นกัน ตั้งแต่วันที่ 4–8 มิถุนายน 2560 ที่ ควอเทียร์อเวนิว ศูนย์การค้า ดิ เอ็มควอเทียร์

mag-peoplenature5

โดยคำขวัญของกิจกรรมในปีนี้ คือ “ชีวิตฉันพึ่งพาและผูกพันกับธรรมชาติ” มาพร้อมกับแนวคิด 4 Cs

แนวคิด 4 Cs
– Clean Air อากาศสะอาดเพื่อสุขภาพที่ปลอดภัย
– Clean Energy การสร้างเสถียรภาพและความยั่งยืนในการใช้พลังงาน
– Clean City การจัดการขยะมูลฝอย การจัดการน้ำเสียและมลพิษต่างๆ
– City Forest เมืองแห่งป่า การเพิ่มพื้นที่สีเขียวของต้นไม้ การกำหนดผังเมืองที่ให้ความสำคัญกับสิ่งแวดล้อม

นอกจากการจัดนิทรรศการดังกล่าว ยังมีแผนที่จะจัดกิจกรรมกระจายไปตามเขตต่างๆ เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ ให้กับพี่น้องประชาชนอีกด้วย

mag-peoplenature4หากสิ่งแวดล้อมดีหมายถึง การมีคุณภาพชีวิตที่ดี ในฐานะของมนุษย์ผู้มีวิถีชีวิตเกี่ยวข้องกับธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างเราทุกๆ คน ก็ควรมีส่วนในการสร้างความยั่งยืนและให้ความสำคัญในเรื่องนี้ ด้วยการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า ประหยัดการใช้พลังงานและอีกมากมายที่เราสามารถทำได้เพื่อโลกและเพื่อตัวเราเอง เอาเป็นว่าแค่เริ่มจากการใช้ผ้าเช็ดหน้าแทนทิชชู่ แค่นี้คุณก็มีส่วนช่วยลดการตัดต้นไม้ ลดปริมาณขยะ ลดการใช้พลังงาน ลดค่าใช้จ่ายมหาศาลในการผลิตทิชชู่และอีกมากมาย

ไม่ใช่เรื่องยากถ้าคิดจะทำ..ทราบแล้วเปลี่ยน..!!!

TV360 : เพราะนี่คือ ทีวี!! สามร้อยหกสิบองศา © 2017 All Rights Reserved

Footer Logo