วัดโป่งคำ .. เรียนรู้ พอเพียงเคียงคู่ธรรมมะ .. กับชุมชน ..

pongkham3
ข้อมูลพื้นฐาน

วัดโป่งคำ ตั้งอยู่เลขที่ ๒๐ บ้านโป่งคำ ตำบลดู่พงษ์ อำเภอสันติสุข จังหวัดน่าน ในสังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย โดยวัดโป่งคำแห่งนี้สันณิฐานว่าได้เริ่มก่อสร้างเมื่อปีพุทธศักราช ๒๔๔๑ ซึ่งการก่อสร้างวัดโป่งคำเป็นธรรมเนียมของพุทธศาสนิกชนล้านนาดังคำกล่าวที่ว่า “มีแม่น้ำที่ไหน มีคนที่นั้น .. มีคนที่ไหน มีชุมชนที่นั้น .. มีชุมชนที่ไหน มีวัดที่นั้น” การก่อสร้างวัดโป่งคำก็เฉกเช่นกันกล่าวคือ เมื่อมีผู้คนได้มาร่วมกันจัดตั้งเป็นชุมชนเป็นหมู่บ้านโดยตั้งชื่อหมู่บ้านว่า “บ้านโป่งคำ” เมื่อประมาณพุทธศักราช ๒๔๔๐ ต่อมาชุมชนบ้านโป่งคำต้องการมีวัดเป็นของตนเองเพื่อให้เป็นที่ทำบุญจัดกิจกรรมนันทนาการของชุมชน จึงมีการจัดตั้งวัดขึ้นโดยให้ชื่อวัดและชื่อหมู่บ้านเป็นเดียวกันคือ “วัดโป่งคำ”วัดโป่งคำมีเนื้อที่ ๑๗ ไร่ ๓ งาน ๕๒ ตารางวา ตามสิทธิครอบครองที่ดิน ๑ เลขที่ ๓๖ (สค.๑) โดยวัดโป่งคำมีอาณาเขตดังนี้ คือ

 • ทิศเหนือจรดแม่น้ำมว
 • ทิศใต้จรดโรงเรียนบ้านโป่งคำ
 • ทิศตะวันออกจรดที่ดินชุมชนบ้านโป่งคำ
 • ทิศตะวันตกจรดกับป่าชุมชนบ้านโป่งคำ

วัดโป่งคำมีพื้นที่ธรณีสงฆ์จำนวน ๑ แปลง เนื้อที่ ๒ ไร่ ๒ งาน ๖ ตารางวา และมีอาคารเสนาสนะประกอบด้วย

 • พระวิหาร จำนวน ๑ หลัง
 • กุฏิสงฆ์ (โฮงหลวง) จำนวน ๑ หลัง
 • ศาลาการเปรียญ จำนวน ๑ หลัง
 • กุฏิพระภิกษุ-สามเณร จำนวน ๖ หลัง

นอกจากนี้วัดโป่งคำก็ยังมีปูชนียวัตถุคือพระประธานในพระวิหาร เป็นพระพุทธรูปแบบปูนปั้น (สันนิษฐานว่าเป็นฝีมือสกุลช่างชาวบ้าน) สร้างประมาณเมื่อพุทธศักราช ๒๔๖๐ และยังมีพระพุทธรูปต่างๆ อีกจำนวนหนึ่ง

วัดโป่งคำได้มีเจ้าอาวาสเป็นผู้ปกครองและการบริหารวัด โดยมีเจ้าอาวาสตามรายชื่อตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันคือ

 1. พระนามวงศ์ พุทธศักราช ๒๔๔๑-๒๔๘๗
 2. พระอธิการกันชัย สุเมโธ (ครูบากันชัย) พุทธศักราช ๒๔๘๗-๒๕๒๘
 3. พระครูสุจิณนันทกิจ (พระสมคิด จรณธมฺโม) พุทธศักราช ๒๕๒๘-ปัจจุบัน ทั้งนี้ท่านได้รับตำแหน่งทางคณะสงฆ์ในตำแหน่งเจ้าคณะตำบลพงษ์

pongkham2ปัจจุบันวัดโป่งคำภายใต้การปกครองและการบริหารของท่านพระครูสุจิณนันทกิจ (พระอาจารย์สมคิด จรณธมฺโม) ได้เปิดวัดให้เป็นแหล่งเรียนรู้ของชุมชนเพื่อพัฒนาศักยภาพของชุมชนให้มีความกินดีอยู่ดีและสามารถมีความเป็นอยู่อย่างยั่งยืนได้ โดยพระอาจารย์สมคิด จรณธมฺโม ได้มองเห็นปัญหาของชุมชนที่เกิดขึ้นและพยายามให้คำแนะนำช่วยเหลือและแสวงหาทางออกให้กับชุมชน จึงมีการจัดตั้ง “ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ชุมชนบ้านโป่งคำ” โดยเอาวัดโป่งคำแห่งนี้เป็นเวทีที่แสดงออกและเวทีประชาคมของชุมชนโดยมีการจัดตั้งกลุ่มต่างๆ เพื่อแสวงหาองค์ความรู้และภูมิปัญญาของชุมชนเพื่อพัฒนาให้เห็นศักยภาพของชุมชน เช่น

 • กลุ่มย้อมผ้าสีธรรมชาติ
 • กลุ่มเพาะเห็ด
 • กลุ่มผู้สูงอายุ รวมกลุ่มเป็นกลุ่มตีเหล็ก/กลุ่มจักสาน
 • กลุ่มเกษตรอินทรีย์
 • กลุ่มเยาวชนเพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 • กลุ่มอนุรักษ์ป่าชุมชนโป่งคำ
 • กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการพัฒนา
 • กลุ่มเครือข่ายแหล่งเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง

pongkham1โดยชุมชนบ้านโป่งคำได้รับความช่วยเหลือจากหน่วยงานภาครัฐ เอกชนและองค์กรเครือข่ายต่างๆ เพื่อมาต่อยอดทางความคิดและพัฒนาศักยภาพของชุมชน ทั้งนี้ชุมชนบ้านโป่งคำได้น้อมรับพระราชดำรัสเรื่อง “ทฤษฏีปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” มาปฏิบัติภายในชุมชนเพื่อให้คนในชุมชนมีความเป็นอยู่แบบพอเพียง พอดี พอกินและพอใจในวิถีชีวิตแบบชุมชนพอเพียง โดยชุมชนโป่งคำได้รับโครงการพัฒนาคือโครงการขยายผลโครงการหลวงโป่งคำ ทั้งนี้ชุมชนวัดโป่งคำก็ได้เปิดศูนย์การศึกษาเรียกว่า “มหาวิทยาลัยชีวิต” ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร เพื่อพัฒนาบุคลากรในชุมชนเขตอำเภอสันติสุขให้เป็นแกนนำในการขยายเขตพัฒนาต่อไป

คลิกเพื่อเข้าไปดูแฟนเพจของวัดโป่งคำ

TV360 : เพราะนี่คือ ทีวี!! สามร้อยหกสิบองศา © 2017 All Rights Reserved

Footer Logo