รู้สิ่งใด..ไม่สู้ รู้พึ่งพาตนเอง ศาสตร์พระราชา เรียนรู้หลักปรัชญาเศรฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่

mag-myself1พระอัจฉริยภาพและพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ที่ทรงมีต่อปวงชนชาวไทยได้อยู่อย่างร่มเย็นเป็นสุข ขจัดปัดเป่าปัญหาหนักให้กลายเป็นเบาทุเลาจางหายด้วยพระบารมี คือสิ่งที่สถิตฝังลึกในหัวใจพสกนิกรชาวไทยทุกหมู่เหล่าทุกผู้ทุกนาม และพระปรีชาสามารถด้านการจัดการทรัพยากรทั้งน้ำและดิน รวมถึงศาสตร์เกษตรทฤษฎีใหม่และหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ที่ทรงเน้นใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นและใช้เทคโนโลยีที่ไม่ซับซ้อน ราษฎรสามารถนำไปปฏิบัติได้และเกิดประโยชน์สูงสุด คือหนึ่งในพระปรีชาสามารถที่ทั่วโลกต่างให้การยกย่อง ซึ่งนำพาให้หลายชีวิต หลายครอบครัวที่ดำเนินรอยตาม มีชีวิตความเป็นอยู่ที่มีความสุข มีรายได้ที่มั่นคงและไม่ทำลายทรัพยากรธรรมชาติ

จะดีแค่ไหนถ้าคนรุ่นใหม่และอนาคตของชาติอย่างเด็กนักเรียนจะเป็นกลุ่มคนที่มีความรู้ด้านการเกษตรติดตัวและสามารถนำศาสตร์ของพระราชามาใช้พึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน

mag-myself3mag-myself2ที่โรงเรียนสถาพรวิทยา จังหวัดนครปฐม ได้มีการน้อมนำศาสตร์ด้านการเกษตรทฤษฎีใหม่และหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในหลวงรัชกาลที่ ๙ มาเป็นส่วนหนึ่งในวิชาเรียน โดยจัดพื้นที่ของโรงเรียนส่วนหนึ่งให้เป็นศูนย์เศรษฐกิจพอเพียง ส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยตนเองเน้นการลงมือทดลองปฏิบัติจริง ตั้งแต่ขั้นตอนการเตรียมดิน เพาะเมล็ด ไม่เน้นการสอนในเชิงวิชาการ เพื่อให้นักเรียนมีประสบการณ์ในการแก้ไขปัญหาด้วยตนเอง

นอกจากนี้ยังมีการสอนให้นักเรียนประยุกต์และต่อยอดแนวคิดหรือทฤษฎีต่างๆ ด้านการเกษตรจากสิ่งที่มีอยู่ เช่นใช้ประโยชน์จากต้นกล้วยที่ตัดเครือแล้ว หากปล่อยไว้ก็จะตาย ด้วยการนำผักมาปลูกบนต้นกล้วยโดยได้ผลเป็นผักปลอดสารพิษที่ไม่ต้องใส่ปุ๋ยและรดน้ำเลย

เป็นเรื่องที่ดีไม่น้อยที่จะมีการเพิ่มขึ้นของจำนวนคนไทยไม่ว่ารุ่นไหนๆ ที่จะสามารถสร้างแหล่งอาหารที่ปลอดภัยและไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม และโรงเรียนสถาพรวิทยา คือหนึ่งในสถาบันการศึกษาที่เล็งเห็นถึงความสำคัญของการปลูกฝังหลักการพึ่งพาตนเองอย่างพอเพียงด้วยศาสตร์ของพระราชา

TV360 : เพราะนี่คือ ทีวี!! สามร้อยหกสิบองศา © 2017 All Rights Reserved

Footer Logo