“มหากษัตริย์แห่งสิ่งแวดล้อม” โลกประกาศชัด! “5 ธันวาคม วันดินโลก”

king-nature-1เป็นที่ทราบกันดีว่าพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงเป็นกษัตริย์นักพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมและทรงใช้วิธีนี้ในการพัฒนาพื้นดิน ผืนน้ำ อากาศ ป่าไม้และสิ่งแวดล้อมด้านอื่นๆ เพื่อจะทำให้ผืนแผ่นดินไทยมีความอุดมสมบูรณ์และมีคุณภาพพร้อมจะใช้ในการประกอบกิจกรรมทุกด้าน โดยเฉพาะด้านการเกษตรเพราะถือเป็นอาชีพหลักของคนไทย และยังหล่อเลี้ยงประชาชนทั้งประเทศ โดนทรงตระหนักดีว่าเรื่องนี้มีความสำคัญต่อกสารพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนให้มีความกินดีอยู่ดี จึงทรงมีพระราชดำริโครงการต่างๆ ขึ้นเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนต่างๆ ของประชาชน จนเป็นที่ประจักษ์ชัดในพระอัจฉริยะภาพไปทั่วโลกking-nature-2นับเป็นความภาคภูมิใจอย่างยิ่งของคนไทยทั้งประเทศ เมื่อ ศ.เกียรติคุณ ดร.สตีเฟ่น นอร์ตคลิฟฟ์ กรรมการบริหารสหภาพวิทยาศาสตร์ทางดินนานาชาติ(The International Union of Soil Sciences) และคณะ ได้เข้าทูลเกล้าฯ ถวายถ้วยรางวัล “นักวิทยาศาสตร์เพื่อมนุษยธรรม” (Humanitarian soil Scientist) เมื่อวันที่ 16 เษายน 2555 และได้ขอพระบรมราชานุญาตให้วันที่ 5 ธันวาคมของทุกปีเป็น “วันดินโลก” หรือ “World Soil Day”

วันที่ 11-15 มิถุนายน 2555 ที่ประชุมองค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติหรือ FAO ได้ประกาศสนับสนุนและร่วมผลักดันให้จัดตั้งวันดินโลกตรงกับวันที่ 5 ธันวาคมของทุกปี เพื่อเป้นการเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด้จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และเอฟเอโอได้กำหนดให้มีการฉลองใหญ่ ณ กรุงโรม ประเทศอิตาลี ซึ่งได้มีการจัดนิทรรศการเพื่อเผยแพร่พระราชกรณียกิจของพระองค์ท่านในการทรงงานอย่างหนักด้านสิ่งแวดล้อมให้เป็นที่ประจักษ์ต่อสายตาชาวโลก และสร้างความตระหนักรู้ให้กับผู้คนทั่วไปในเรื่องสิ่งแวดล้อมในทุกๆ ด้าน ทั้งการร่วมรักษาและการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างคุ้มค่าและเกิดประโยชน์มากที่สุด ซึ่งไม่ใช่แค่เพียงแผ่นดินไทยที่มีประชาชนของพระองค์เท่านั้น แต่ยังเป็นการรับรู้ของคนทั่วโลกอีกด้วย

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ยังทรงเป็นพระมหากษัตริย์พระองค์แรกของโลกที่ได้รับรางวัล “นักวิทยาศาสตร์ดินเพื่อมนุษยธรรม” และได้พระราชทานวันพระราชสมภพของพระองค์เป็น “วันดินโลก”

และนั่นหมายถึงพระองค์ทรงมีคุณูปการอย่างใหญ่หลวงในการส่งเสริมสนับสนุนทรัพยากรดินจนเป้นที่ประจักษ์ชัดต่อสายตาชาวโลก เพราะทุกโครงการตามแนวพระราชดำริล้วนเกิดประโยชน์กับประชาชนทั้งด้านการให้ความรู้ การนำไปพัฒนา กระประกอบกิจดำรงชีพ สร้างความกินดีอยู่ดีและแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นอย่างมากมายกับพสกนิกรของพระองค์ ให้รอดพ้นจากความอดอยาก มีผืนดิน ผืนน้ำที่พร้อมในการดำรงชีพ

king-nature-3

พระอัจฉริยะภาพของพระองค์ที่ทรงสนพระทัยเรื่องดินนั้น เกิดจากการเห็นความทุกข์ยากของประชาชชนที่ส่วนใหญ่มีอาชีพเกษตรกรรม ความแห้งแล้งและแผ่นดินเสื่อมโทรมนั้นมีทั่วไป พระองค์ทรงนำปัญหาเหล่านี้มาหาวิธีการแก้ไขจนเกิดผลดี อาทิ ทฤษฎี “หญ้าแฝกปรับปรุงดิน” องค์การยูเนสโกแห่งสหประชาชาติยังมอบประกาศเกียรติคุณรางวัล “หญ้าแฝกสัมฤทธิ์” แก่พระองค์อีกหนึ่งรางวัลด้วย เพราะทางสหประชาชาติเห็นว่า โครงการการปลูกหญ้าแฝกของพระองค์นั้น ได้ช่วยฟื้นฟูผืนดินที่เสื่อมคุณภาพให้กลับมาใช้ประโยชน์ได้จริง ทั้งยังป้องกันการพังทลายของหน้าดิน การดูดซับความชื้นไว้ในผืนดิน พระองค์ทรงศึกษาเรื่องนี้และพบว่า หญ้าแฝกเป็นพืชที่มีระบบรากลึก แผ่กระจายและสามารถนำไปแก้ปัญหาการอนุรักษ์ดินและน้ำได้อย่างยี่งยืน

เพื่อสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ เราจึงควรน้อมนำพระราชดำริและโครงการตามพระราชดำริต่างๆ ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชไปปรับใช้ รวมถึงพระเกียรติคุณที่นานาชาติได้ประกาศไว้ เป็นดั่งคัมภีร์แห่งการพัฒนาสิ่งแวดล้อม ผืนดิน ผืนน้ำ อากาศ ป่าไม้ที่พระราชทานไว้แก่ชาวไทยและผู้คนทั่วโลกอย่างยั่งยืนชั่วนิจนิรันดร์

ขอบคุณภาพ ..
www.welovetheking.com
www.i1os.com
2g.pantip.com/cafe/blueplanet/topic/E11563507/E11563507.html

TV360 : เพราะนี่คือ ทีวี!! สามร้อยหกสิบองศา © 2017 All Rights Reserved

Footer Logo