ประมวลภาพ พิธีสมโภช พระบรมสารีริกธาตุฯ ถวายพระราชกุศลฯ

พิธีสมโภช พระบรมสารีริกธาตุ ถวายพระราชกุศลและเสริมสิริมงคลแก่ประเทศ
23 กุมภาพันธ์ 2557
ณ มณฑลพิธีท้องสนามหลวง

เจ้าประคุณสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ ผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก ได้กรุณาเป็นองค์ประธานในพิธีสมโภช พระบรมสารีริกธาตุ ถวายพระราชกุศลและเสริมสิริมงคลแก่ประเทศ

พิธีสมโภช 1

พิธีสมโภช 2

พิธีสมโภช 3

พิธีสมโภช 4

ทั้งนี้ได้กรุณาประทานประกาศนียบัตรแด่พุทธศาสนิกชน ผู้มีคุณธรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนาและประเทศชาติ
ในมหานครแห่งธรรมประจำปี พุทธศักราช 2557

 

พิธีสมโภช 5

พิธีสมโภช 6

ในการนี้ พระสงฆ์ จำนวน 109 รูป ได้เมตตาสวดเจริญพระพุทธมนต์ เพื่อเสริมสิริมงคลในพิธีด้วย

พิธีสมโภช 7

TV360 : เพราะนี่คือ ทีวี!! สามร้อยหกสิบองศา © 2017 All Rights Reserved

Footer Logo