ติดปีกให้เกษตรกรไทย .. ยุค Thailand 4.0

mag-thai4-1mag-thai4-2เป็นที่ยอมรับกันทั่วโลกนะครับว่า ประเทศไทยของเรามีพื้นที่ที่เหมาะสมต่อการเกษตรกรรม เป็นอู่ข้าวอู่น้ำในการผลิตและส่งออกสินค้าทางด้านเกษตรกรรมและอาหารเป็นอันดับต้นๆ ของโลก เกษตรกรยุค 1.0 เป็นยุคของการเพาะปลูกพืชและเลี้ยงสัตว์โดยการอาศัยภูมิปัญญาที่มีมาแต่ในอดีต ผลิตและขายพืชไร่พืชสวน ส่วนมากเป็นพืชเชิงเดี่ยว เกษตรกรยุค 2.0 เป็นยุคที่เป็นการทำเกษตรกรรมที่มีผลผลิตเพื่อการส่งออกมากขึ้น เน้นที่ปริมาณการผลิต ใช้แรงงานคนหรือเครื่องมือที่ไม่ซับซ้อน เกษตรกรยุค 3.0 เป็นยุคของการทำเกษตรกรรมที่เป็นอุตสาหกรรม เน้นปริมาณ ใช้กำลังคนหรือเครื่องจักรในการผลิตเพื่อการส่งออกเป็นจำานวนมาก มีการแปรรูปผลผลิต เกษตรกรยุค 4.0 จะเน้นไปที่การสร้างมูลค่าเพิ่มให้ผลผลิตทางด้านการเกษตรด้วยการนำองค์ความรู้มาผสมผสานกับการใช้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม มาเพิ่มมูลค่าและผลผลิตที่มีคุณภาพให้กับผลผลิตของตนเอง

Thailand 4.0 จึงเป็นการเปลี่ยนผ่านทั้งระบบใน 4 องค์ประกอบสำคัญคือ
1. เปลี่ยนจากการเกษตรแบบดั้งเดิม (Traditional Farming)โดยเกษตรกรต้องร่ำรวยขึ้นและเป็นเกษตรกรแบบเป็นผู้ประกอบการ(Entrepreneur)
2. เปลี่ยนจาก Traditional SMEs หรือ SMEs ที่มีอยู่ที่รัฐต้องให้ความช่วยเหลืออยู่ตลอดเวลา ไปสู่การเป็น Smart Enterprises และ Startups ที่มีศักยภาพสูง
3. เปลี่ยนจาก Traditional Services ซึ่งมีการสร้างมูลค่าค่อนข้างต่ำไปสู่ High Value Services
4. เปลี่ยนจากแรงงานทักษะต่ำไปสู่แรงงานที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญและทักษะสูง

mag-thai4-3

mag-thai4-4ในบทความก่อนหน้านี้ ผู้เขียนได้นำเสนอระบบแผนที่เกษตรเพื่อการบริหารจัดการเชิงรุกออนไลน์ (Agri-Map Online) หรือที่เว็บไซต์ http://agri-map-online.moac.go.th/login เป็นระบบข้อมูลเพื่อการบูรณาการข้อมูลพื้นฐานเชิงพื้นที่ด้านการเกษตรจากทุกหน่วยงานในกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วยข้อมูลทรัพยากรพื้นฐานการผลิต (ดิน น้ำ พืช) ข้อมูลด้านการตลาด ข้อมูลเกษตรกรและเศรษฐกิจและสังคม ซึ่งข้อมูลต่างๆ เหล่านี้จะมีการปรับปรุงและมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามกาลเวลา ทั้งนี้นักบริหารในพื้นที่สามารถนำไปใช้ประกอบการวางแผนด้านการผลิตสินค้าเกษตรภายในพื้นที่ ทำให้สามารถบริหารจัดการสินค้าเกษตรให้สอดคล้องกับสภาพความเหมาะสมของปัจจัยการผลิตและการตลาดในพื้นที่ได้อย่างดี เกษตรกรสามารถนำไปใช้เป็นเครื่องมือในการปรับเปลี่ยนพื้นที่ปลูกพืชเศรษฐกิจให้ตรงตามศักยภาพของพื้นที่ (Zoning)โดยส่งเสริมให้มีการปลูกพืชเศรษฐกิจได้ตามความเหมาะสมทั้งทางด้านพืชประมง ปศุสัตว์และอื่นๆ ซึ่งเป็นทางหนึ่งในการช่วยลดต้นทุนเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตทางการเกษตรและให้บริการข้อมูลเชิงพื้นที่(แผนที่) ที่ทันสมัย ถูกต้อง สามารถใช้งานได้สะดวก รวดเร็วผ่านระบบอินเทอร์เน็ตโดยมีคณะกรรมการกำกับดูแลให้เป็นระบบแผนที่เกษตรที่มีคุณภาพ ทันสมัยถูกต้อง สะดวกและรวดเร็ว

mag-thai4-6Agri-Map Online จะเป็นอีกก้าวหนึ่งของการพัฒนาไปสู่การเป็น SMART OFFICER และ SMART FARMER ได้อย่างแน่นอนแต่ระบบดังกล่าวก็ยังเป็นการใช้งานในระดับเจ้าหน้าที่หรือเกษตรกรที่มีคอมพิวเตอร์และสามารถเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตได้เท่านั้น ล่าสุดเนคเทค-สวทช.ได้ดำเนินการพัฒนาระบบดังกล่าวในมาอยู่ในรูปแบบ Mobile Applicationเกษตรกรหรือผู้สนใจทั่วไปสามารถดาวน์โหลดไปใช้งานในมือถือหรือ SmartPhone ได้แล้ว โดยในเบื้องต้นจะเริ่มให้บริการในระบบ Android และจะขยายไปยังระบบ iOS ในอนาคต ซึ่งผู้ใช้แอปฯดังกล่าวจะสามารถนำาไปใช้ประโยชน์ได้หลากหลาย อาทิ การเปิดใช้งานในพื้นที่ที่ตนเองต้องการจะทราบคุณลักษณะของดิน การเพาะปลูกพืชที่เหมาะสมและได้ผลตอบแทนสูงสุดโดยการอาศัยข้อมูลทางด้านราคา แหล่งเพาะปลูก โรงงานหรือแหล่งรับซื้อราคาตลาด ฯลฯ เป็นข้อมูลที่จะช่วยให้เกษตรกรไทย ได้ก้าวสู่ยุค Thailand4.0 ได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพทุกท่านสามารถดาวน์โหลดไปใช้งานได้แล้ว เพียงค้นหาคำาว่า Agri-Mapใน Google Paly Store …!

mag-thai4-5

TV360 : เพราะนี่คือ ทีวี!! สามร้อยหกสิบองศา © 2017 All Rights Reserved

Footer Logo